Top
首頁紀錄台參賽選手差點

參賽選手差點

最新排名 姓名 差點 生涯參賽次數
1 Justin -0.77 7
2 陳科銘 0.29 14
3 張連璋 0.36 88
4 楊振倫 0.38 5
5 蘇進賢 0.77 5
6 林維剛 0.96 6
7 張誌家 1.07 32
8 余兆湧 1.1 95
9 黃朝欽 1.44 5
10 周銘德 1.51 5
11 游豐銓 1.7 10
12 陳榮欽 1.73 22
13 楊家麟 1.76 18
14 沈亨通 2.3 8
15 許勝傑 2.4 82
16 張嘉賀 2.4 6
17 傅延建 2.5 5
18 蔡政宏 2.57 24
19 李崎勝 2.69 5
20 張少瑀 2.69 7
21 葉宇寰 2.69 8
22 林文義 2.69 5
23 吳瑞隆 2.76 162
24 楊茂俊 2.78 5
25 陳永正 2.78 5
26 林溪順 2.82 5
27 方家輝 2.97 110
28 謝燈坤 3.04 5
29 呂冠廷 3.07 7
30 朱永正 3.12 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DottedSign MAGT冠中冠積分榜

DottedSign MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧3/29 東華站冠軍
2張誌家4/12 新豐站冠軍
3黃光男4/27 山溪地站冠軍
4吳尚霖5/11 斑芝花站冠軍
5蔡書言6/21 台南站冠軍